اخبار برگزیده

طلبیدن

اگربه نطلبیدنه یباربهم بفهمونیدکه آقاماازت خوشمون نمیاد...نمیخواییم بیاى اینجا...


دیگه چرااینقدجون به لبم میکنید؟


بخدادلم شکسته اى شهدا...ازشماهم شکسته...حس میکنم دسگه اشکى نمونده که جواب این دلو بده...


اگه اینقد گناارم پس چراهمش تادم رفتن بهم وعده میدین که آره تو تولیستى؟!


منتظرتصمیم شمامیمونم...دیگه اصرارنمیکنم...اگرشمابخواین اومدنى میشم.اگه هم نخواین...میرم به دردخودم میمیرمً
طلبیدن

طلبیدن

طلبیدن

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها